×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Regulamin Sklepu Internetowego - www.dolasu.pl

wersja obowiązująca od dnia 28.03.2023

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i  sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.dolasu.pl. Sklep prowadzi  OUTDOOR PIENIĄŻEK I PIENIĄŻEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą Piasecznie, ul. Pomorska 39,  05-501 Piaseczno zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000285479, NIP 1231118972, REGON 141065208, BDO 000438091, zwana dalej  Sprzedawcą. 
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 
  1. adres poczty elektronicznej: dolasu@dolasu.pl; 
  2. pod numerem telefonu: +48 (22) 4282888; 
  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego. 
  4. czat dostępny na stronie sklepu. 
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.dolasu.pl, w sposób  umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub  zapisanie na nośniku w każdej chwili. 
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości  wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz  pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia  zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich  wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia  w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient  może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument; 
 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z  prezentowanych produktów; 
 9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 
 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.  2014, Nr 827); 
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 
  2. dostęp do poczty elektronicznej, 
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0  lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w  wersji 10.x. lub nowszej, 
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do  zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa  osób trzecich, 
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu  Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla  Sprzedawcy, 
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w  zakresie własnego użytku osobistego, 
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z  ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

IV. Usługi 

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług,  które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,  udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi  polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i  ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia. 
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości  przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu  należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w  formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana  jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia  jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy.  Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza  umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega  rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta. 
 5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych  wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi  oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa  majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi  polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. 
 6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej  konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu  Internetowego.
 7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej  wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w  rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). 
 8. Klient, posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego, ma możliwość dodania Towarów do  listy ,,Do ulubionych’’. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do listy ,,Do  ulubionych’’ jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z  listy bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta. 
 9. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez czat dostępny na stronie Sklepu. Umowa o  świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Klientom  kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia  przez Klienta okna czatu bądź opuszczenia strony Sklepu Internetowego. 
 10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki  każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie  Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po  uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem  stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego  terminu wypowiedzenia. 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,  parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w  rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski  oraz są zgodne z Umową, z wyjątkiem Towarów używanych, których konkretna cecha odbiega od  wymogów zgodności z Umową. Sprzedawca w opisie Towaru poinformuje Klienta, które cechy  Towaru odbiegają od wymogów zgodności z Umową i udostępni Klientowi środki techniczne  umożliwiające Klientowi odrębne i wyraźne zaakceptowanie takich cech. 
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na  podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w  tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie  internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w  formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem  Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta  adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia,  które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez  Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży. 
 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie  wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie  internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien: 
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do  Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej  Sklepu i jego ilość, 
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych  na stronie internetowej Sklepu, 
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko,  miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. 
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana  jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez  poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta  Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu  Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie  warunków złożonego Zamówienia. 
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi  na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości  elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i  potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy. 
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na  adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres. 
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana  na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni  roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za  dostawę Towaru. 
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu. 
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego  Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 

VII. Ceny i metody płatności 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek  VAT, cła oraz inne opłaty. 
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności: 
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja  Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia  przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków  na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia); 
  2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w  tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany  zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy); 
  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku  realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez  Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia); 
  4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po  otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu  płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu  Zamówienia); 
  5. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie  po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego  skompletowaniu oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we  Wrocławiu płatności za zamówiony Towar). 
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on  zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w  terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym  wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na  podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie  stosownego oświadczenia w terminie 21 dni dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia  udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 
 3. Termin 21 dni-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku  Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta  prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy. 
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: a. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli  Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia  przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad  którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy; 
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany  według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb; 
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub  mający krótki termin przydatności do użycia; 
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi  Sprzedawca nie ma kontroli; 
  6. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne  usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części  zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; 
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu; 
  8. Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z  wyjątkiem Umowy o prenumeratę; 
  9. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  10. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w  przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w  celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta. 
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono  dzień lub okres świadczenia usługi; 
  12. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za  które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo  odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach  konsumenta.
 1. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o  prawach konsumenta. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna  w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres  Sprzedawcy. 
 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane  przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument  wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta  z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca  zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta. 
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 5. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten  koszt. 

Wymiana 

 1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 21 dni od dnia jego  dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres OUTDOOR PIENIĄŻEK I PIENIĄŻEK  SPÓŁKA JAWNA, ul. Śląska 36, 05-501 Piaseczno. 
 2. Klient może wymienić Towar na:  
  1. taki sam model, o innym kolorze lub rozmiarze,
  2. inny model, o cenie niższej, wyższej albo takiej samej.
 3. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej  Sprzedawcy.  
 4. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na Stronie  Internetowej Sklepu, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu oraz  potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru.  Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną, której  koszt ponosi Klient. 
 5. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie  odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt. 
 6. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu  takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru. 
 7. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu  wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do  przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.  
 8. Wymianie podlegają jedynie Towary czyste i nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca odmawia  Klientowi wymiany, gdy Towar jest uszkodzony. 

Reklamacje dotyczące Towarów 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową, z wyjątkiem Towarów  używanych, których konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Sprzedawca  poinformuje Klienta o braku konkretnej cechy odbiegającej od wymogów zgodności z Umową. 
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w  Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z  treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rekojmia  wobec przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie  niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres OUTDOOR PIENIĄŻEK I PIENIĄŻEK SPÓŁKA  JAWNA, ul. Śląska 36, 05-501 Piaseczno, na adres poczty elektronicznej: dolasu@dolasu.pl,  numer telefonu +48 (22) 4282888. 
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli  jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres  wskazany w pkt. 3. 
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej  otrzymania. 
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym  zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez  Klienta. 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i  korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: OUTDOOR PIENIĄŻEK I  PIENIĄŻEK SPÓŁKA JAWNA, ul. Śląska 36, 05-501 Piaseczno, na adres poczty elektronicznej:  dolasu@dolasu.pl, numer telefonu +48 (22) 4282888. 
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis  zaistniałego problemu. 
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej  otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w  niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

XII. Gwarancje 

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta. 
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz  czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach  internetowych Sklepu. 

XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia  roszczeń 

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego  działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z  zawartej Umowy sprzedaży; 
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia  sporu między Klientem a Sprzedawcą; 
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona  Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii  konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod  adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych 

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu. 

XV. Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności  intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a  także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od  umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla  tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej  przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych  sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest  Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych  przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest  Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach  Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez  informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich  wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z  ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie  zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto  Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie  Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie  Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Menu

Ustawienia

Zarejestruj się, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Please sign in first.

Zaloguj się