×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Polityka prywatności i danych cookies.

Szanując Państwa prawo do prywatności, w tym Klientów sklepu internetowego, deklarujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo. W związku z korzystaniem przez Państwa z formularza rejestrowego oraz plików cookies  OUTDOOR PIENIĄŻEK i PIENIĄŻEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Pomorskiej 39 zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności na niniejszej stronie internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze strony internetowej zgodnie z art. 13 ust. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych tj. podmiotem decydującym o celach i środkach ich przetwarzania jest OUTDOOR PIENIĄŻEK i PIENIĄŻEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Pomorskiej 39. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: ul. Śląska 36, 05-501 Piaseczno;
 • telefonicznie: +48 22 42 82 888;
 • e-mail: dolasu@dolasu.pl

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. Edrone Sp. z o.o. il. Lekarska 1, 31-203 Kraków NIP 676-248-20-64, KRS 0000537197 - w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me służącego do przesyłania newslettera

2. Edrone Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP 676-248-20-64, KRS 0000537197 - w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii email, sms, social media uruchomionej i wskazanej przez Administratora za pomocą systemu Edrone

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w następujących celach:

 1. Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - założenia i prowadzenia konta użytkownika Sklepu Internetowego, składania zamówień przez odpowiedni formularz zgodnie z Regulaminem Sklepu, wówczas:
  1. podstawą prawną przetwarzanie będzie art. 6 ust. 1 lit b RODO
  2. dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy
 2. Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Klientami, w tym rozpatrywania reklamacji, wówczas:
  1. podstawą prawną przetwarzanie będzie art. 6 ust. 1 lit b RODO
  2. dane osobowe przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy, a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lub 6 lat), w tym z tytułu rękojmi i gwarancji
 3. Dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi, wówczas:
  1. podstawą prawną przetwarzanie będzie art. 6 ust. 1 lit f RODO
  2. dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym postępowań sądowych i egzekucyjnych do czasu zaspokojenia roszczeń
  3. uzasadnionym interesem Administratora będzie konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem swoich roszczeń prawnych lub obroną przed Państwa roszczeniami prawnymi
 4. Archiwizowania dokumentów, wówczas:
  1. podstawą prawną przetwarzanie będzie art. 6 ust. 1 lit c RODO
  2. dane osobowe przetwarzane będą przez czas wskazany przepisami prawa np. prawa podatkowego
 5. Prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, wówczas:
  1. podstawą prawną przetwarzanie będzie art. 6 ust. 1 lit a i f RODO z tym, że jeżeli działania te ze względu na przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną prowadzone są na podstawie posiadanych zgód, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas zgoda
  2. dane osobowe przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, a po jej wycofaniu, do czasu wygaśnięcia potrzeby wykazania prawidłowego spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
  3. uzasadnionym interesem Administratora będzie prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną przez Niego działalność

Zaznaczamy, że jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe:

 1. podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora i na Jego zlecenie usługi pomocnicze w prowadzeniu Jego działalność, w szczególności: podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), przy czym podmioty te będą przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie z Jego instrukcjami
 2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawniony na podstawie przepisów prawa, w tym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań np. sądom, organom ścigania
 3. współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonać swoje obowiązki
 4. w przypadku uzyskania od Państwa stosownej zgody dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w szczególności Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ np. Google ma siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przykładowo niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. ("Google"), której używamy w celu ulepszania korzystania z niej i ulepszania naszej oferty. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookies”, które umożliwiają analizę zachowania i korzystania przez Państwa z tej strony internetowej oraz przeglądarki. Informacje generowane przez „pliki cookies” są zazwyczaj przesyłane na serwer Google, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam przechowywane. Mogą Państwo również zapobiec zapisywaniu plików cookie”, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce lub uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez ciasteczka dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki. Uprzedzamy jednak, że powyższe działania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej. W związku z możliwością przekazywania Państwa danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, czy Nasi Partnerzy dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo:

 1. żądania sprostowania swoich danych osobowych
 2. żądania usunięcia swoich danych osobowych
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w RODO
 5. przenoszenia swoich danych osobowych
 6. do cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody -  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Więcej informacji o prawach osób, których dane osobowe dotyczą, dostępnych jest w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/727.pdf

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Konieczność podania danych osobowych Administratorowi

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na niniejszej stronie internetowej w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w taki sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłaby być podjęta wobec Państwa jakakolwiek decyzja, która wywoływałaby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływała.* - Z ZASTRZEŻENIEM UWAG WSKAZANYCH W DZIALE „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Nadto zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO sprzeciwu, w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie muszą Państwo uzasadniać.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE IM TECHNOLOGIE

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę internetową. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika strony i dokonywanych przez niego czynności.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani
  2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
  3. zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania
  4. utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła
  5. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
  6. optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkowników
  7. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej sklepu.

COOKIES „SERWISOWE

Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowuje informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)
 6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies)
 7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
 8. pliki cookies służące do przetwarzania danych przez firmę Gemius do prowadzenia badań nad użytkownikami w sklepach internetowych. Dane potem są analizowane przez Polskie Badania Internetu http://pbi.org.pl/ Użytkownicy wchodząc na strony w których są skrypty Gemiusa zgadzają się na ten pomiar danych w oparciu o zgodę Administratora do przekazywania danych w celach naukowych. Użytkownik może zażyczyć sobie wykluczenia z pomiarów i przetwarzania danych na stronie Gemius Privacy Tools http://privacypolicy.gemius.com/
 9. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Facebook (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Facebook w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Facebook wykorzystuje zebrane danych do identyfikacji Użytkownika i może łączyć powyższe informacje w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiami:

https://web.facebook.com/about/privacy/ i htps://web.facebook.com/policies/cookies

COOKIES „MARKETINGOWE

 1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 2. Administrator  wykorzystuje cookies w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych - Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Systemu Google AdWords. [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych - Gemius PBI [administrator cookies: Gemius SA z siedzibą w Polsce]
  4. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Facebooka. [administrator cookies: Facebook z siedzibą w USA]
 3. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl
  1. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez Gemius Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Gemius Privacy Tools:http://privacypolicy.gemius.com/
  3. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Facebook Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://web.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących danych cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. w przeglądarce Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  3. w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  4. w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
  5. w przeglądarce Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 5. Warunki korzystania z usług Google Analytics można poczytać https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Użytkownik może też wpływać na wyłączenie danych wysyłanych przez Google Analytics. Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Użytkownik może też wpływać na dane które są zbierane poprzez systemy reklam Google AdWords https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl 
 6. Więcej informacji o ustawieniach preferencji w reklamie Google można znaleźć pod tym linkiem https://adssettings.google.com/authenticated a także na stronach ustawiające globalne preferencje wobec reklamy w internecie: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
 7. Więcej informacji o ustawieniach preferencji w reklamie Facebooka i usług Facebooka można znaleźć pod tym linkiem https://web.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences,  a także na stronie ustawień preferencji reklamowych https://web.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

LOGI SERWERA

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL po stronie serwera. Ponadto zapisowi w logach serwera mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania
 2. czas wysłania odpowiedzi
 3. nazwę stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku gdy przejście do sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik
 6. informacje o przeglądarce użytkownika;
 7. informacje o adresie IP użytkownika.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i do celów analitycznych.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności i danych cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Wersja polityki prywatności z dnia 02.10.2020.

Menu

Ustawienia

Zarejestruj się, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Please sign in first.

Zaloguj się